ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครูและบุคลากร

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพิมพ์พร พันธ์สวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางชลดา ไหมพูล
ครู คศ.3

นายสมเกียรติ บันติวิวัฒน์กุล
ครู คศ.2

นางปัทมา บันติวิวัฒน์กุล
ครู คศ.2

นางกุสุมา สีสร้อย
ครู คศ.2

นางจันทร์จิรา ทองพลอย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายทรงชัย ไหมพูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววิจิตรา ศิริวุฒิ
ครู คศ.2

นางสาววิไล รักษาศรี
ครู คศ.2

นางปาวีณา รักศิลป์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวธัญรดี ทองฤทธิ์
ครู คศ.1

นางชัญญอร อธิภัทรากิจ
ครู คศ.1

นายพีระพงค์ สุขขี
ครู คศ.1

นายจตุรภัทร พูลแก้ว
ครู คศ.1

นายสุริยกานต์ รักศิลป์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอธิตา ลือชาการ
ครู คศ.1

นางอรทัย ใยภักดี
ครู คศ.1

นายฉัตรชัย นนทสุวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวจันทิรา รสเกิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายธวัชชัย จุลพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเอื้อมพร เจนการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิไลพร สมพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวดนยา มีเสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวัฒนา ฤทธิเดช
ครูผู้ช่วย

นางขนิษฐา ดำรงค์คดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงคราญ จันทร์เดิม
ครูผู้ช่วย

นายกล้าณรงค์ ยังชำนาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรวดี บุญไพจิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสอิ้ง ศรีสุวรรณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นายจำรูญ ศรีสุวรรณ
พนักงานบริการ

นางสาวพิมพ์จันทร์ แก้วนวล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ