ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครูและบุคลากร

นางสาวรัชนก สมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพิมพ์พร พันธ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นางชลดา ไหมพูล
ครู คศ.3

นายสมเกียรติ บันติวิวัฒน์กุล
ครู คศ.3

นางปัทมา บันติวิวัฒน์กุล
ครู คศ.3

นางกุสุมา สีสร้อย
ครู คศ.3

นางจันทร์จิรา ทองพลอย
ครู คศ.3

นายทรงชัย ไหมพูล
ครู คศ.2

นางสาววิจิตรา ศิริวุฒิ
ครู คศ.2

นางสาววิไล รักษาศรี
ครู คศ.2

นางปาวีณา รักศิลป์
ครู คศ.1

นายพีระพงค์ สุขขี
ครู คศ.1

นายสุริยกานต์ รักศิลป์
ครู คศ.1

นางสาวอธิตา ลือชาการ
ครู คศ.1

นายฉัตรชัย นนทสุวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวจันทิรา รสเกิด
ครู คศ.1

นายธวัชชัย จุลพล
ครู คศ.1

นางสาวเอื้อมพร เจนการ
ครู คศ.1

นางสาวพิไลพร สมพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวดนยา มีเสน
ครู คศ.1

นางสาวสุวัฒนา ฤทธิเดช
ครู คศ.1

นางขนิษฐา ดำรงค์คดี
ครู คศ.1

นางสาวนงคราญ จันทร์เดิม
ครู คศ.1

นายกล้าณรงค์ ยังชำนาญ
ครู คศ.1

นางสาวภัทรวดี บุญไพจิตร
ครู คศ.1

นางสาวสอิ้ง ศรีสุวรรณ
พนักงานราชการ

นายจำรูญ ศรีสุวรรณ
พนักงานบริการ

นางสาวพิมพ์จันทร์ แก้วนวล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจุฑามาศ สายพงษ์
ครูอัตราจ้าง