ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕  (บ้านรังแตน) : ตั้งอยู่เลขที่  ๒๒๙ หมู่ที่ ตำบล จ..อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  รหัสไปรษณีย์ ๘๕๑๑๐

          ข้อมูลผู้บริหาร

               ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล   โทรศัพท์      

วุฒิการศึกษาสูงสุด

               ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่   จนถึงปัจจุบัน 

          การติดต่อสื่อสาร

{C}· {C}โทรศัพท์ / โทรสาร -๗๗๘๘-๐๘๗๘

{C}· {C}Website: www.rangthan.ac.th

{C}· E-Mail: admin@rangthan.ac.th