ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕  (บ้านรังแตน) : ตั้งอยู่เลขที่  ๒๒๙ หมู่ที่ ตำบล จ..อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  รหัสไปรษณีย์ ๘๕๑๑๐

          ข้อมูลผู้บริหาร

               ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นางบุศรินทร์  นาคอุบล  โทรศัพท์   ๐๘๙-๕๙๒๕๘๐๓  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

               ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๐  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  จนถึงปัจจุบัน 

          การติดต่อสื่อสาร

{C}· {C}โทรศัพท์ / โทรสาร -๗๗๘๘-๐๘๗๘

{C}· {C}Website: www.rangthan.ac.th

{C}· E-Mail: admin@Rangthan.ac.th