ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร1(อาคาร สปช.105/29)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 2,051,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล(อาคารแบบป.1ข/38)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 397,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร2(อาคาร สปช.105/29)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2,015,000
งบประมาณ : 2524
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร3(อาคาร สปช.105/35)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 1,708,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมัธยม(อาคาร105/29)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 4,045,300
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงยิม/ศูนย์กีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 6,066,400
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศูนย์ฝึกอาชีพ(อาคารอเนกประสงค์203/26)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสหกรณ์และธนาคารโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..