ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานประสานภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ปรัชญา

              นตถิ ปัญญา สมา อาภา

          แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี