ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านรังแตน ตั้งอยู่ เลขที่ 229 หมู่ 7 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ห่างจากถนนเพชรเกษม สายชุมพร-ระนอง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เปิดทำการสอนครั้งเเรกเมื่อปี พ.ศ.2533 ในที่ดินป่าสงวน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเป็นห้องเรียนหนึ่งของโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวมุงสังกะสี ฝากั้นไม้ไผ่ ต่อมาในปี พ.ศ.2534ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนประมาณ 50 ไร่ จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อว่า "โรงเรียนบ้านรังแตน" เป็นโรงเรียนลำดับที่ 91 ของจังหวัดระนองในสมัยนั้น โดยมีนายบรรจบ เพชรสังข์ เป็นครูใหญ่คนแรก

        ปี พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 จำนวน 1 หลัง 7 ห้องเรียนและโรงเรียนได้ทำการต่อเติมเพิ่มอีก 1ห้องเรียน และได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูเรืยงแถว แบบ สปช. 303/28 ขนาด 2 หน่วยจำนวน 1 หลัง

           ปี พ.ศ.2537 โรงเรียนได้ก่อสร้างประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูปจำนวน 1 หลังโดยใช้เงินนอกงบประมาณ 30,000 บาท ปี  พ.ศ.2538 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้รับงบประมาณให้รื้อย้ายอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จากโรงเรียนบ้านพรุตาโรยซึ่งยุบโรงเรียน มาสร้างใหม่ที่โรงเรียนบ้านรังแตน ขนาด 5ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 จำนวน 1 หลัง บ้านพักครูแบบกรมสามัญ

        ปี พ.ศ.2540 ได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอน 3 ระดับ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เป็นปีแรก 

          ปี พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง บ่อเลี้ยงปลาจากกรมประมง 1 บ่อ นอกจากนั้นโรงเรียนได้จัดทำส้วม ขนาด 2 ที่นั่งอีก 1 หลัง โดยใช้เงินนอกงบประมาณ 55,000 บาท และโรงเรียนได้รับหนังสือสั่งการจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง ให้แยกห้องเรียนชั้น ป.1 - ป.6 บางส่วนไปเปิดสอน ณ หมู่9 (บ้านในกรัง) ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียน 17 กิโลเมตร ด้วยสาเหตุการคมนาคมไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในฤดูฝน

          ปี พ.ศ.2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30พิเศษจำนวน 1 ชุด

          ปี พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 206/26 ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

          ปี พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล 1 ใน 182 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยผ่านกระบวนการทำประชาคมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง และได้ทำ MOU ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบล จ.ป.ร. โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน....15,469,266.....บาท

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี