ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปฐมวัย
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 2

ระดับประถมศึกษา
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับมัธยมศึกษา
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3