ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
                   นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความรู้ทักษะด้านอาชีพ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน