ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
 
ชั้น

ห้อง

ชาย

หญิง

รวม

.1

2

26

30

56

อ.2

2

38

27

65

ป.1

2

23

31

54

ป.2

2

36

22

58

ป.3

2

24

30

54

ป.4

2

44

27

71

ป.5

2

28

20

48

ป.6

2

35

25

60

ม.1

2

22

23

45

ม.2

2

27

30

57

ม.3

2

37

34

71

รวม

22

340

299

639