ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
 
ชั้น

ห้อง

ชาย

หญิง

รวม

.2

2

21

20

41

อ.3

2

28

37

65

ป.1

2

28

29 57

ป.2

2

24

26 50

ป.3

2

41

27 68

ป.4

2

21

30 51

ป.5

2

34

23 57

ป.6

2

26

29 55

ม.1

2

40
15 55

ม.2

1

18

15 33

ม.3

1

21

14 35

รวม

20

302

265

562