ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 152.5 KB 29007
แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 29009
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 29008
สารบัญหลักสูตร 62 Word Document ขนาดไฟล์ 23.88 KB 29004
ประกาศหลักสูตร 62 Word Document ขนาดไฟล์ 126.64 KB 29012
คำนำหลักสูตร 62 Word Document ขนาดไฟล์ 23.32 KB 29001
หลักสูตรสถานศึกษา 62 Word Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 29010
ารส่งเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.82 KB 29926
กลุ่มงานบริหารบุคคล
แบบฝอร์มแผนพัฒนาตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 853.15 KB 29276
ต้นแบบแฟ้มสะสมงาน (port folio) สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 73.56 KB 29311
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
รายงานสรุปผลด้าน ICT ปี2555 (ภาคผนวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.69 KB 29213
รายงานสรุปผลด้าน ICT ปี2555 (บทที่ 4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 29294
รายงานสรุปผลด้าน ICT ปี2555 (บทที่ 3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.65 KB 31366
รายงานสรุปผลด้าน ICT ปี2555 (บทที่ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.95 KB 29260
รายงานสรุปผลด้าน ICT ปี2555 (บทที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.23 KB 29830
รายงานสรุปผลด้าน ICT ปี2555 (ปก คำนำ สารบัญ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.59 KB 30921
อื่นๆ
เอกสารส่งคืน ตุ๊กตา Word Document ขนาดไฟล์ 16.3 KB 29116
นำเสนอ โรงเรียนดีประจำตำบล ชุดที่ 1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 31086
นำเสนอ ยุทธศาตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.08 MB 30305
โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.92 KB 30049